Câu hỏi:
Tối hôm qua, bạn làm gì sau khi mọi người rời buổi tiệc.
What did you do after everyone had left the party last night?

Trả lời:
Ươmmm, chỉ xem TV chút, rồi đi ngủ.
Well, just watched TV a little bit. Then, went to bed.


Giải thích:

*Câu hỏi:

– Tối qua: last night
– Bạn: you

– Làm: do
– Gì: what
– Sau khi: after
– Mọi người: everyone
– Rời khỏi: leave
– Buổi tiệc: party

* Phương pháp dịch sang tiếng Anh gồm các bước cơ bản như dưới đây. Tuỳ theo câu phước tạp hay đơn giản, số bước sẽ thay đổi phù hợp.
Trong trường hợp trên, câu này có 2 mệnh đề.

Bước 1:
Dịch từng từ một sang tiếng Anh và sắp xếp y như cấu trúc tiếng Việt. Không thêm bớt bất cứ thứ gì vào đó. Chúng ta sẽ viết như dưới đây:

Mệnh đề 1: mệnh đề chính
Tối qua, bạn làm gì…?
Last night, you (do) what…?

Mệnh đề 2: mệnh đề phụ
Sau khi mọi người rời buổi tiệc.
After everyone (leave) party.

Bước 2:
Phân tích câu, từ + ghép 2 hay nhiều mệnh đề
Đây là câu hỏi, có 2 mệnh đề chính phụ. Trong câu hỏi tiếng Anh, từ “what, where, how, when…được đặt ở đầu câu. Và trạng ngữ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu. Và 2 mệnh đề được ghép và viết lại thành 1 câu như sau:

Tối qua, bạn làm gì sau khi mọi người rời buổi tiệc.
What you (do) after everyone (leave) party last night?

Bước 3:
Xác định thì trong tiếng Anh.
Câu này, có trạng ngữ chỉ thời gian được xác định là tối hôm qua (last night), cho nên hành động đã xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm xác định (last night) trong quá khứ. Vậy thì chúng ta dùng thì quá khứ đơn (the Simple Past Tense). Tuy nhiên câu này có 2 mệnh đề chính phụ. Khi phân tích ta thấy hành động “rời” buổi tiệc xảy ra trước hành động “làm” gì, cho nên trong mệnh đề phụ, chúng ta dùng thì quá khứ hoàn thành (the Past Perfect Tense). Thì quá khứ hoàn thành được dùng khi muốn nhấn mạnh một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Và câu trên được viết lại như sau:

Tối qua, bạn làm gì sau khi mọi người rời buổi tiệc.
What you (did) after everyone (had left) party last night?

The Simple Past Tense: động từ ở cột II trong bảng động từ bất qui tắc trong trường hợp động từ đó là động từ bất qui tắc, ngoài ra, động từ qui tắc là thường cứ thêm “ed” vào sau động từ nguyên mẫu.
The Past Perfect Tense: Had + động từ ở cột III đối với động từ nằm trong bảng động từ bất qui tắc. Ngoài ra, thì thông thường cứ thêm “ed” ở cuối từ.
Lưu ý: cách thêm “ed” như thế nào, xin vui lòng tham khảo sách ngữ pháp nhé.

Bước 4:
Xác định chủ từ là ngôi thứ I, II, hay ngôi thứ III số ít hay số nhiều.
Nên nhớ câu này có 2 mệnh đề, tức là động từ của mệnh đề chính lệ thuộc vào chủ từ của mệnh đề chính, còn động từ của mệnh đề phụ lệ thuộc vào chủ từ của mệnh đề phụ. Tuy nhiên, câu trên, mệnh đề chính dùng thì quá khứ, mệnh đề phụ dùng thì quá khứ hoàn thành, nên động từ không bị lệ thuộc vào ngôi thứ của chủ từ. Và câu trên được viết lại như sau:

Tối qua, bạn làm gì sau khi mọi người rời buổi tiệc.
What you did after everyone had left party last night?

Bước 5:
Cách dùng trợ động từ trong câu hỏi hay câu phủ định.
Đây là câu hỏi và có 2 mệnh đề chính phụ. Trong tiếng Anh, câu hỏi dạng này phải có trợ động từ đặt trước chủ từ của mệnh đề chính. Trong trường hợp này mệnh đề chính được chia ở thì quá khứ đơn, cho nên dùng trợ động từ “did” đặt trước chủ từ. Như vậy động từ chính của nó “did” sẽ trở về nguyên mẫu “do”. Và câu này được viết lại như sau:

Tối qua, bạn làm gì sau khi mọi người rời buổi tiệc.
What did you do after everyone had left party last night?

Bước 6: Đây là bước hoàn chỉnh.
Mình chỉ cần lưu ý cách sử dụng mạo từ xác định “the” hay mạo từ bất định “a” trong trường hợp nào.

Ở đây, ta muốn xác định cái buổi tiệc nào, cho nên dùng “the” trước chữ “party“. Vì vậy câu trên được viết lại hoàn chỉnh như sau:

Tối qua, bạn làm gì sau khi mọi người rời buổi tiệc.
What did you do after everyone had left the party last night?

Thật ra, trong văn nói, nhiều người cũng có thể nói như sau:

What did you do after everyone left the party last night?

hoặc là

What did you do after the party last night? (ngắn gọn)

* Câu Trả lời: làm theo các bước như trên. Trong trường hợp dưới đây, là những câu khẳng định rất đơn giản cho nên dịch từng từ và thay đổi một ít là xong.

Ươmmm: well (thán từ)
chỉ: just

Xem TV: watch TV
Một chút: a little bit
Rồi, kế đến: then
đi ngũ: go to bed

Dịch từng từ sang tiếng Anh:

Ươmmm, chỉ xem TV chút, rồi đi ngủ.
Well, just (watch) TV a little bit. Then, (go) to bed.

Những câu đơn phía trên đều dùng thì quá khứ đơn cho nên chỉ cần xác định động từ qui tắc hay không qui tắc mà thôi. Trong trường hợp trên, (watch) sẽ thành “watched (đt qui tắc), (go) sẽ thành “went (đt bất qui tắc).

Câu dịch hoàn chỉnh như sau:

Ươmmm, chỉ xem TV chút, rồi đi ngủ.
Well, just watched TV a little bit. Then, went to bed.

Lưu ý: GKtienganh.com muốn giải thích để mọi lứa tuổi có thể học được. Những ai biết rồi, thì bỏ qua phần giải thích. Xin cảm ơn. Các bạn có thể dùng phương pháp trên để dịch bất cứ câu nói thông thường nào sang tiếng Anh ngoại trừ thành ngữ, châm ngôn, hay tục ngữ.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e