Tags

,

Chức năng của Verb (động từ)

2. Giúp tạo ra thể bị động (Passive Voice) trong tiếng Anh

passive voice

Bước 1: Tìm Object của câu chủ động biến nó thành Subject của câu bị động.

Bước 2: đem động từ To Be vào đặt sau Subject của câu bị động. Nhớ là động từ To Be sẽ thay đổi tuỳ theo Tense của câu chủ động.

Bước 3: Tìm động từ chính của câu chủ động đặt sau động từ To Be, biến động từ chính này thành quá khứ phân tự (past participle) là verb-ed hoặc động từ ở cột III trong bảng động từ bất qui tắc.

Bước 4: Tìm Subject của câu chủ động và đem đặt sau verb-ed hoặc động từ bất qui tắc cột III nói trên.

Để các bạn có khái niệm về Active Voice (thể chủ động) và Passive Voice, chúng tôi nói nôm na cho các bạn dễ hiểu: chủ động nghĩa là chủ của hành động đó, còn bị động là bị tác động của hành động đó.

Ví dụ:

Active Voice: I bought a sheet music book from that bookstore a week ago. (Tôi mua quyển sách sheet music ở tiệm sách đó hồi tuần rồi.)

Trong câu trên, mình có động từ “to buy”, thì Simple Past Tense, động từ bất qui tắc. Subject của nó là “I”, Object của nó là “a sheet music book”

Phân tích Passive Voice của câu trên:

Bước 1: a sheet music book

Bước 2: to be, thì quá khứ đơn là was/were. Do chủ từ của thể bị động “a sheet music book” là ngôi thứ III số ít cho nên dùng “was”

Bước 3: bought (động từ bất qui tắc cột III)

Bước 4: by me (me là Object, còn I là Subject)

Passive Voice:

A sheet music book was bought by me from that bookstore a week ago.

Hoặc là:

A sheet music book was bought from that bookstore by me a week ago.

Hoặc là:

A sheet music book was bought from that book store a week ago by me.

Trong thực tế, những câu bị động thường được dùng khi by object của nó là danh từ riêng, ví dụ như by John, by Tom, by Vinh An and Vinh Ai,… Còn nếu chủ từ là những đại từ bất định hoặc đại từ chung chung thì có thể bỏ by object luôn, ví dụ: mình không cần nói by someone, by everyone, by them…


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e