Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hầu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

3. Prepositions of Place (Những Giới từ chỉ nơi chốn). Có vài giới từ chỉ nơi chốn thông dụng: AT, ON, IN, NEAR, NEXT TO, BELOW, ABOVE, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN…

*NEXT TO (cạnh bên, kế bên): chỉ một vật hay một người đang ở kế bên ai đó, hay ở cạnh một vật nào đó…

  • In this photo, the person who stands NEXT TO me is Vinh An and next to Vinh An is Vinh Ai. (Trong bức hình này, người đứng CẠNH tôi là Vĩnh An và CẠNH Vĩnh An là Vĩnh Ái.)
  • Hey, come and sit NEXT TO your sister. (Ê, lại ngồi CẠNH em gái của con nè.)
  • We’ll meet at the restaurant NEXT TO my hotel. You won’t miss it. (Tụi gặp nhau ở một nhà hàng CẠNH khách sạn của tôi. Bạn sẽ không nhầm/đi lạc đâu.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e