Dự án này đã bị hoãn lại do thiếu ngân sách. Tuy nhiên, bằng mọi giá, nó phải được hoàn tất vào cuối năm nay.

This project has been postponed due to budget shortage. However, at all costs, it will have been finished by the end of this year.

This project was postponed due to shortage of budget. However, it will have been finished at all costs by the end of this year.


Giải thích:

Đoạn văn chẳng qua là do nhiều câu ghép lại với nhau thành một đoạn văn. Như vậy, khi dịch sang tiếng Anh thì chúng ta vẫn dịch từng câu một. Cũng áp dụng những phương pháp dịch trong những bài post “Dịch thuật, Hỏi – đáp” trước.

Những thì nào đã học thì các bạn tự tham khảo lại những bài học trước nhé.

Để dễ dàng phân tích và dịch đoạn văn trên, chúng tôi viết nó thành những câu như dưới đây:

  1.  Dự án này đã bị hoãn lại do thiếu ngân sách.
  2. Tuy nhiên, bằng mọi giá, nó phải được hoàn tất vào cuối năm nay.

Từ giờ trở đi, các bạn tự bám theo các phương pháp dịch của những bài post “Dịch thuật, Hỏi – đáp” trước đây, chúng tôi chỉ phân tích những gì cần thiết giúp các bạn.

Các bạn thấy cả 2 câu đều được chia ở thể bị động (passive voice)

Câu 1: Dự án này đã bị hoãn lại do thiếu ngân sách.

Dùng thì hiện tại hoàn thành (the Present Perfect Tense) hoặc thì quá khứ đơn (the Past Simple Tense – trong văn nói, dùng thì này sẽ trở nên gọn hơn).

– Dự án: project
– Hoãn lại: postpone
– Do: due to
– Sự thiếu hụt: shortage
– Ngân sách: budget

This project has been postponed due to budget shortage.
(This project was postponed due to shortage of budget.)

Câu 2: Tuy nhiên, bằng mọi giá, nó phải được hoàn tất vào cuối năm nay.

Dùng thì tương lai hoàn thành (the Future Perfect Tense). Thì này được sử dụng để diễn tả một hành động được hoàn tất vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Trong trường hợp trên, dự án đó bẳng mọi giá phải được “hoàn tất vào cuối năm nay”.

Công thức:

Subject + will + have + verb-ed (nếu động từ nằm trong bảng động từ bất qui tắc thì cột III)

– Tuy nhiên: however

– Bằng mọi giá: at all cost(s)
– Hoàn tất: finish
– Vào cuối năm nay: by the end of this year

Các bạn lưu ý câu dưới đây chia ở thể bị động nhé. Vì sao có từ “been” thì các bạn phải tham khảo lại những bài học có công thức “thể bị động (passive voice)”.

However, at all costs, it will have been finished by the end of this year.
(However, it will have been finished at all costs by the end of this year.)

Lưu ý: GKtienganh.com muốn giải thích để mọi lứa tuổi có thể học được. Những ai biết rồi, thì bỏ qua phần giải thích. Xin cảm ơn. Các bạn có thể dùng phương pháp trên để dịch bất cứ câu nói thông thường nào sang tiếng Anh ngoại trừ thành ngữ, châm ngôn, hay tục ngữ.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e