Tags

,

Bài tập: hãy đổi những câu ở thể chủ động (Active Voice) sau đây sang câu ở thể bị động (Passive Voice).

  1. Vinh An and Vinh Ai have composed this song for about a month. (Vĩnh An và Vĩnh Ái biên soạn ca khúc này khoảng 1 tháng.)
  2. We always order food online. (Chúng tôi luôn đặt thức ăn qua mạng.)
  3. John is doing his homework at the moment. (Anh ấy đang làm bài tập ở nhà vào lúc này.)
  4. They parked their car at the corner of the street when the accident happened. (Họ đỗ ô tô của họ ở góc đường khi tai nạn xảy ra.)
  5. Sorry, I didn’t do it. (Xin, tôi không có làm điều đó.)

Answers:

1. This song has been composed by Salomia and Agapi for about a month.
2. Food is always ordered online (by us).
3. John’s homework is being done by him(self) at the moment. (John là tên của một người nam, his là đại từ sở hữu thay thế cho John’s trong câu ở thể chủ động. Cho nên khi đổi qua câu bị động thì His homework phải biến thành John’s homework để người ta biết là homework của ai trước đã, rồi mới dùng đại từ thay thế sau. Và thay vì trong câu ở thể bị động là by John, mình thay thế thành by him hoặc by himself vì đầu câu ở thể bị động đã nêu tên của người này rồi.)
4. Their car was parked at the corner of the street when the accident happened.
5. Sorry, it wasn’t done by me. (Trợ động từ did trong câu phủ định của thể chủ động biến mất khi chuyển sang thể bị động vì was đã thay thế nó làm trợ động từ trong câu phủ định ở dạng thể bị động.)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e