Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hầu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

3. Prepositions of Place (Những Giới từ chỉ nơi chốn). Có vài giới từ chỉ nơi chốn thông dụng: AT, ON, IN, NEAR, NEXT TO, BELOW, ABOVE, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN…

*BEHIND (phía sau, ở đằng sau): chỉ một vật hay một người đang ở phía sau ai đó, hay ở đằng sau một vật nào đó…

  • Where’s my coat? It was hung BEHIND the door, sir. (Áo khoác của tôi đâu rồi? Áo khoác của ông được treo PHÍA SAU cánh cửa thưa ông.)
  •  Vinh An and Vinh Ai are hiding BEHIND the trees over there. (Vĩnh An và Vĩnh Ái đang núp SAU những cây đằng kia kìa.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e